Sharetolink.net

Chủ nhật, 23 Tháng 11 2014
Sharetolink

Giấy phép hoạt động xuất bản báo, tạp chí, bản tin in và điện tử


Cấp Giấy phép hoạt động báo chí in
Thủ tục
Cấp Giấy phép hoạt động báo chí in
Trình tự thực hiện
Cơ quan, tổ chức xin cấp phép gửi hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Báo chí).
Cách thức thực hiện
+ Trực tiếp tại Cục Báo chí
+ Thông qua hệ thống Bưu chính, Chuyển phát
Thành phần, số lượng hồ sơ
+ Tờ khai xin cấp giấy phép hoạt động báo chí in (có mẫu tờ khai).
+ Đề án hoạt động báo chí in của cơ quan chủ quản báo chí, trong đề án phải có các nội dung sau đây:
++ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý.
++ Chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 (về Điều kiện).
++ Tên gọi cơ quan báo chí;
++ Kết cấu và nội dung thông tin chủ yếu (tôn chỉ, mục đích, ngôn ngữ thể hiện, các nội dung chính trong ấn phẩm, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ...).
+ Phương thức phát hành.
+ Danh sách dự kiến lãnh đạo chủ chốt của cơ quan báo chí (có mẫu Danh sách).
+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến là lãnh đạo cơ quan báo chí (tổng biên tập, phó tổng biên tập) (có mẫu Sơ yếu lý lịch).
+ Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí (đối với các cơ quan, tổ chức xin phép ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
+ Mẫu trình bày tên gọi của ấn phẩm báo chí (măng – sét).
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết:
Trường hợp không cấp thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (gọi chung là tổ chức).
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tuyên giáo Trung ương
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Giấy phép
Phí:
Liên hệ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
+ Tờ khai xin cấp giấy phép hoạt động báo chí in.
+ Danh sách dự kiến lãnh đạo chủ chốt của cơ quan báo chí.

+ Sơ yếu lý lịch người dự kiến là lãnh đạo cơ quan báo chí.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
+ Phải phù hợp với quy hoạch báo chí in đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
+ Điều kiện về nhân sự:
Có người đủ các điều kiện sau đây để bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí:
++ Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên;
++ Có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên;
++ Đã qua lớp đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ.
++ Có thẻ nhà báo đang có hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp.
++ Không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên;
++ Đối với các tổ chức tôn giáo, Viện nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên ngành xin phép hoạt động báo chí in và những trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định.
++ Có đủ số lượng người làm biên tập viên, phóng viên tùy theo cơ cấu tổ chức và bộ máy của cơ quan báo chí do cơ quan chủ quản quy định.
++ Trường hợp cơ quan báo chí có sử dụng ngôn ngữ nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam để thể hiện nội dung thông tin thì phải có đủ phóng viên, biên tập viên thành thạo về ngôn ngữ đó để đảm bảo việc xuất bản và phải có lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc người trong Ban Biên tập được lãnh đạo ủy quyền sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số mà cơ quan báo chí thể hiện để chịu trách nhiệm về nội dung ấn phẩm.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
+Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Thông tư 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san.


Cấp Giấy phép xuất bản đặc san
Thủ tục
Cấp Giấy phép xuất bản đặc san
Trình tự thực hiện
Cơ quan báo chí gửi hồ sơ xin phép về Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện
+ Trực tiếp tại Cục Báo chí
+ Thông qua hệ thống Bưu chính, Chuyển phát
Thành phần, số lượng hồ sơ
+ Tờ khai xin cấp phép xuất bản đặc san. (có Mẫu tờ khai)
+ Mẫu trình bày tên gọi của đặc san (măng - sét).
+ Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh chứng nhận có đủ điều kiện để xuất bản đặc san (đối với các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét việc giải quyết; trường hợp không cấp, Cục Báo chí trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan, tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí
+ Cơ quan phối hợp (nếu có):
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy phép
Phí
Liên hệ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
+ Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Thông tư 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san.


Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
Thủ tục
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước).
Trình tự thực hiện
- Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam thuộc Trung ương nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (tại 50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
- Cục Báo chí thẩm định, xử lý hồ sơ. Nếu không cấp phép, sẽ có văn bản trả lời, nói rõ lý do.
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Cục Báo chí
- Thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Đơn xin cấp giấy phép.
- Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền.
- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.
- Măng-sét của bản tin.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
Thời hạn giải quyết:
Trong trường hợp không cấp thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có văn bản trả lời, nói rõ lý do.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục báo chí.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Giấy phép
Phí
-Liên hệ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
- Đơn xin cấp giấy phép xuất bản bản tin.
- Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;
- Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;
- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin.
- Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành Quy chế Xuất bản bản tin.
- Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về việc Uỷ quyền cấp, thu hồi Giấy phép xuất bản bản tin.
roman,times;">1. Điều kiện, quy trình, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí.

 

2. Việc xuất bản trên mạng Internet thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật Xuất bản.

3. Cơ quan báo chí và nhà xuất bản có giấy phép hoạt động báo điện tử và xuất bản trên mạng Internet theo quy định, được thiết lập hệ thống thiết bị Internet tại cơ sở của mình để trực tiếp thực hiện hoặc ủy thác cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thực hiện việc phát hành báo điện tử và xuất bản phẩm trên mạng Internet.

 

 

 

Phát hành báo điện tử, xuất bản trên mạng Internet

1. Điều kiện, quy trình, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí.

2. Việc xuất bản trên mạng Internet thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật Xuất bản.

3. Cơ quan báo chí và nhà xuất bản có giấy phép hoạt động báo điện tử và xuất bản trên mạng Internet theo quy định, được thiết lập hệ thống thiết bị Internet tại cơ sở của mình để trực tiếp thực hiện hoặc ủy thác cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thực hiện việc phát hành báo điện tử và xuất bản phẩm trên mạng Internet.

4.Phí: liên hệ

Rất khá phức tạp để xin được giấy phép. Vì vậy hãy liên hệ với Sharetolink để được tư vấn. Hotline: 0915246381

Chia sẻ cho bạn bè

Kem siêu trị mụn, thâm mụn, sẹo mụn hiệu quả

Kem đặc trị sẹo rỗ White Doctors Sharetolink hiệu quả

Kem dưỡng thể trang điểm trắng da hiệu quả số 1

 

Sản phẩm khác của Sharetolink!

Mỹ phẩm Sharetolink

sharetolink
Bản quyền © 2012 thuộc SHARETOLINK
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN BÁO - TẠP CHÍ - BẢN TIN
Share to link - Sharetolink Viet Nam: - Tu van luat uy tin dam bao, quang cao truyen hinh, bao giay in, bao dien tu, SMS, - hosting chat luong gia re .